Welkom op de site van het VVE coordinatiepunt

(Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op het gebied van VVE en het bereiken van kinderen met een VVE-indicatie is er de afgelopen jaren veel gebeurd. 
In 2010 is het VVE coördinatiepunt opgezet, een samenwerkingsverband tussen de GGD (JGZ afd. logopedie) en de Brede School. Het coördinatiepunt speelt een centrale rol in de coördinatie, toeleiding, doorgaande lijn en informatievoorziening omtrent VVE. 
Sinds augustus 2010 zijn alle peuters met een VVE indicatie in beeld en hebben we een flinke stijging in het aantal verwijzingen en plaatsing van VVE-kinderen gezien. Een VVE plaats is een, door de gemeente, gesubsidieerde plek. Ouders betalen een kleine bijdrage.

Kinderen uit achterstandssituaties hebben bij aanvang van het basisonderwijs soms al een achterstand van twee jaar op andere kinderen. Met VVE worden deze kinderen voorbereid op de basisschool door middel van een programma dat gedurende vier dagdelen per week wordt aangeboden, aangevuld met een programma gericht op opvoedondersteuning voor ouders. Met name als er gewerkt wordt met een intensief en erkend VVE-programma en als er sprake is van een doorgaande lijn naar het basisonderwijs levert VVE duurzame effecten op de ontwikkeling van kinderen met een (taal)achterstand. 
In Gouda wordt door de meeste organisaties gewerkt met de (erkende) VVE-programma’s Piramide of Puk & Ko (Ik & Ko voor primair onderwijs). In overleg met de kinderopvanginstellingen wordt vastgesteld met welke erkende VVE programma’s wordt gewerkt (maximaal twee verschillende programma’s). Ook het primair onderwijs sluit aan op de gebruikte programma’s, zodat de aansluiting van het VVE-aanbod van de voorschoolse voorziening op het primair onderwijs gewaarborgd is. 
Alle aspecten van het VVE-programma worden uitgevoerd. Belangrijk is hierbij de verdere ontwikkeling van de ouderparticipatie. Gebleken is dat ouderparticipatie een essentieel onderdeel is bij de ontwikkeling van het kind.

Uitgangspunt is dat alle kinderen met een VVE-indicatie naar een kinderopvangorganisatie gaan met VVE-aanbod zodat zij zonder achterstand kunnen instromen in groep 3 van het primair onderwijs. Het consultatiebureau en het VVE-coördinatiepunt hebben hier een belangrijke rol in. Verder zorgen kinderopvanginstellingen ervoor dat zij VVE aanbieden als zij doelgroepkinderen opvangen. 
In 2011 is door de onderwijsinspectie een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken van het aanbod VVE bij voor- en vroegschoolse voorzieningen. De uitkomst van deze nulmeting is gebruikt als leidraad voor het maken van een gezamenlijk plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van het VVE-aanbod in Gouda. Dit staat beschreven in het “Convenant doorlopende leerlijn en resultaatafspraken VVE”. Dit convenant is in juni 2013 door alle betrokken partijen ondertekend. De resultaten worden verzameld door de JGZ (logopedie) in het programma Gezin in Beeld. Sinds januari 2013 is de indicatie voor VVE uitgebreid met rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling en kunnen peuters al vanaf 2 jaar deelnemen aan de VVE activiteiten.

Klik hier voor meer informatie.

Brede School Gouda