Klachtenregeling

Introductie
Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model klachtenregeling.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat De Brede School Gouda en/of iemand die daar werkt u niet correct heeft behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak. Of als u van mening bent dat u niet correct te woord bent gestaan door personen die werken bij de Brede School Gouda. Het kan ook zijn dat u klachten heeft over de bereikbaarheid.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen. Het is verstandig daarin te melden over welke afdeling, activiteit, of persoon u klaagt, waarom u een klacht indient en wat er precies is gebeurd. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht. Vergeet niet uw handtekening onder uw brief te plaatsen. Wacht niet te lang met het versturen van uw klacht. Als het voorval waartegen u klaagt langer dan een maand geleden heeft plaatsgevonden mag de Brede School uw klacht buiten behandeling laten. Na ontvangst van de klacht hoort u binnen zes tot de tien weken de definitieve beslissing.

De afhandeling van de klacht
Na ontvangst van uw brief wordt eerst bekeken of de Brede School Gouda uw klacht in behandeling kan nemen. Wanneer dat niet het geval is, krijgt u daarover zo snel mogelijk bericht. Het kan ook zijn dat uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Dan zal de Brede School Gouda u dat laten weten.

Als uw klacht wel in behandeling wordt genomen, neemt de Brede School Gouda de volgende stappen:
1. Eerst stelt de vertrouwenspersoon de persoon of personen over wie u klaagt op de hoogte.
2. Zo nodig wordt u verzocht om aanvullende informatie over de gebeurtenis te geven.
3. Vervolgens stelt de Brede School een onderzoek in.
4. U wordt in beginsel in de gelegenheid gesteld uw klacht toe te lichten bij de vertrouwenspersoon of bij een speciaal ingestelde klachtenadviescommissie. De persoon over wie u klaagt zal nooit zelf de klacht behandelen.
Tenslotte neemt de vertrouwenspersoon of de klachtenadviescommissie een beslissing. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling van Stg. Federatie De Brede School Gouda e.o.
Artikel 1.
Definities in deze regeling worden verstaan onder:
a.Vertrouwenspersoon:
de vertrouwenspersoon namens de Brede School, deze functie kan ook worden vervuld door Kwadraad Maatschappelijk werk. De Brede School heeft afspraken met Kwadraad over de eventuele aanstelling van een externe vertrouwenspersoon mocht dit zich aandienen. De Brede School zal op uw verzoek de contactgegevens van deze vertrouwenspersoon verstrekken en
b. Betrokkene:
degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.

Artikel 2.Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de Brede School zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij de vertrouwenspersoon een klacht in te dienen. Niet geklaagd kan worden over de inhoud en de motivering van een beslissing van een met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaar noch over de totstandkoming van een rechterlijke beslissing met inbegrip van de in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard.
2. Een gedraging van een persoon, werkzaam bij de Brede School Gouda of werkzaam namens de Brede School Gouda, wordt aangemerkt als een gedraging van de Brede School Gouda, voor zover deze gedraging aan de Brede School Gouda kan worden toegerekend.
3. Onder personen werkzaam bij de Brede School Gouda worden verstaan:
   a.Brede School Gouda
   b. Eventueel bij of voor de Brede School Gouda werkzame personen.
4. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend (via post of e-mail).

Artikel 3Klaagschrift
1. Een klaagschrift moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:
   a. De naam en het adres van de indiener;
   b. De dagtekening;
   c. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging. 2. Klaagschriften, die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
3. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor de vertaling.
4. Indien de klager minderjarig is, respectievelijk onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder of voogd, respectievelijk de curator.

Artikel 4Afdoening in der minne
1. In ieder fase van de klachtbehandeling kan de vertrouwenspersoon nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
2. Zodra de vertrouwenspersoon naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. De klager ontvangt in dat geval een schriftelijk kennisgeving van de afsluiting van de procedure. Aan de betrokkene wordt een kopie van deze kennisgeving verstrekt.

Artikel 5Bijstand van klager
1. De klager en de betrokkene kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
2. De vertrouwenspersoon kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
3. De vertrouwenspersoon kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.
4. Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.

Artikel 6Ontvangstbevestiging; door- en toezending en administratie
1. De vertrouwenspersoon bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift en onder toezending van een afschrift van deze regeling.
2.De vertrouwenspersoon zendt een klaagschrift tot behandeling, waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie en gelijktijdige een mededeling daarvan aan de indiener.
3. De vertrouwenspersoon zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de indiener.
4. De vertrouwenspersoon zendt de betrokkene een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken.
5. De vertrouwenspersoon kan besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3, eerste, derde lid of vierde lid voldoet, niet te behandelen, mits de indiener in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door de vertrouwenspersoon te stellen termijn aan te vullen.
6. De vertrouwenspersoon registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 7Geen verplichting tot klachtbehandeling
1. De vertrouwenspersoon is niet verplicht een klacht te behandelen, indien zij betrekking heeft op een gedraging:
   a. Waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend, die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
   b. Die langer dan een maand voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
   c. Waartegen de klager bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen maken;
   d. Waartegen de klager beroep als bedoeld in artikel 1:5, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen instellen;
   e. Die anderszins door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijk instantie kon of had kunnen worden onderworpen;
   f. Zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. De vertrouwenspersoon is niet verplicht de klacht te behandelen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de vertrouwenspersoon de klager zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Gelegenheid tot horen
1. De vertrouwenspersoon stelt de klager en de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien, indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruikt te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen van betrokkenen kan worden afgezien, indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, indien de klacht kennelijk ongegrond is of indien betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
4. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9Behandeling en beslissing
1. De vertrouwenspersoon handelt de klacht binnen zes weken of, - indien aan het bepaalde in artikel 11, eerste lid toepassing wordt gegeven – binnen tien weken na de ontvangst van het klaagschrift af.
2. De vertrouwenspersoon kan de behandeling van ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de betrokkene.
3. Wanneer de klacht een werk- of familierelatie van de vertrouwenspersoon betreft, neemt hij niet aan de behandeling van de klacht deel, maar zorgt deze voor een vervangende vertrouwenspersoon in overleg met de Brede School.

Artikel 10Afdoening
1.De vertrouwenspersoon stelt de klager en de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Indien vervolgens nog een klacht kan worden ingediend bij een persoon of college, wordt daarvan bij de kennisgeving melding gemaakt.

Artikel 11Klachtenadviescommissie
1. De vertrouwenspersoon kan een klachtadviescommissie met de advisering over een klacht belasten. In dat geval zijn artikel 12 en 13 van toepassing.
2. De vertrouwenspersoon benoemt de voorzitter, de secretaris en de overige leden van de klachtadviescommissie, alsmede hun plaatsvervangers.
3. Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, maakt geen deel uit van de klachtadviescommissie.
4.De vertrouwenspersoon kan de klachtadviescommissie alleen algemene aanwijzingen geven.

Artikel 12
1. Zodra de vertrouwenspersoon besluit de klachtadviescommissie in te schakelen, deelt de vertrouwenspersoon de klager en de betrokkenen mee dat een klachtadviescommissie met de advisering over de klacht is belast.
2. Het horen geschiedt door de klachtadviescommissie.
3. De klachtadviescommissie kan het horen aan de voorzitter of een lid opdragen.
4. De klachtadviescommissie beslist over de toepassing van artikel 8, tweede lid.
5. De klachtadviescommissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan de vertrouwenspersoon.
6. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 13
Indien de conclusies van de vertrouwenspersoon afwijken van het advies van de klachtadviescommissie, wordt in de conclusies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoeld in artikel 10, eerste lid.

Artikel 14
De vertrouwenspersoon van de Brede School draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 15Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding
1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van De Brede School Gouda.
2. Zij is op te vragen via administratie@bsgouda.nl en is in werking getreden na vaststelling door de directeur/bestuurder van de Brede School.

Brede School Gouda