Doel

Kinderen leren niet alleen op school maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes.

Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren zouden deze leersituaties meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien.

Bekendheid met en interesse voor bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige activiteiten zijn vaak afhankelijk van toevallige factoren. Daarmee worden de kansen op een optimale ontwikkeling van kinderen verminderd. Daarom zijn Brede Scholen ontwikkeld.

De Brede School is een netwerk van scholen en andere voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur & techniek en educatie met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten en een actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede 'dagindeling' te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten.

Visie

Een Brede School in Gouda is:

  • een hecht samenwerkingsverband tussen scholen en instellingen
  • dat op basis van samenhangende en integrale aanpak zich ten doel stelt
  • een sluitend netwerk van zorg te ontwikkelen en
  • door een vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse en niet-schoolse activiteiten, de opvoeding- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te optimaliseren en de sociale competentie van die kinderen en jongeren te verbeteren
  • zowel op school, thuis als in hun wijk.

 

Per wijk geven scholen en instellingen een eigen invulling aan het concept. Een invulling op maat, die moet inspelen op de specifieke behoeften van de kinderen en hun ouders op juist déze scholen, in juist déze wijk.

De grote waarde van de Brede Schoolgedachte is de meerwaarde die ontstaat door samenwerking en afstemming van het aanbod. Het betekent niet alleen het aanbieden van nieuwe activiteiten, het betekent ook dat het gaat om het anders organiseren van bestaand werk.

Brede School Gouda