Algemeen

Spel aan Huis: Laagdrempelige opvoedingsondersteuning
In opdracht van de gemeente Gouda verzorgt De Brede School sinds 1 januari 2016 Spel aan Huis in Gouda. Deze succesformule, die sinds 1986 wordt uitgevoerd, biedt laagdrempelige opvoedingsondersteuning, gericht op kinderen van 1 tot 6 à 8 jaar in moeilijk bereikbare gezinnen. Met het opvoedprogramma wordt door spelen de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Zo wordt de ontwikkelingsachterstand bij kinderen verminderd of voorkomen.

Spel aan huis werkt onder andere samen met verschillende instellingen uit de wijken. Zo kan het programma aansluiten bij de specifieke situatie van de gezinnen die er wonen. Spel aan Huis is meer dan spel alleen. 'Empowerment' is het sleutelwoord: het gaat om het versterken van de eigen kracht van ouders.

Uit het isolement
De programmacoördinator van Spel aan Huis introduceert een student van een (ped)agogische opleiding in het gezin. Deze stagair(e) gaat er wekelijks een dagdeel op huisbezoek om te spelen met het kind of de kinderen. Tegelijk ondersteunt de student ouders bij opvoedingsvragen en vervult hij of zij een signalerende functie. De spelbegeleid(st)er stimuleert met concrete spelactiviteiten de spelontwikkeling van kinderen en zorgt dat de ouders hier nauw bij betrokken zijn. Door dit contact raken ouders uit hun geïsoleerde situatie en is de drempel naar voorzieningen in de wijk rond onderwijs en opvoeding verlaagd.

Stapsgewijze ontwikkeling
"Doordat de begeleidster wekelijks langskomt, is er tijd om ouders stapje voor stapje te helpen. Ik zie dat ouders na Spel aan Huis beter grenzen kunnen stellen en beter op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kinderen. Kinderen binnen het gezin hebben samen leren spelen en zijn vaak zelfstandiger", aldus een enthousiaste pedagogisch medewerker over het programma. Gezinnen die deelnemen krijgen het programma een jaar lang aangeboden. Als er na die tijd nog haalbare doelen gesteld kunnen worden, kan het gezin maximaal een half jaar langer deelnemen.

Gezinnen versterkt
Spel aan Huis is een inmiddels landelijk geïmplementeerd en geëvalueerd gezinsgericht preventieprogramma. Uit de verschillende Spel aan Huis-programma's in Nederland blijkt telkens weer dat het programma bijzonder geschikt is om contact te leggen met moeilijk bereikbare gezinnen. Het biedt ondersteuning en verlichting in moeilijke omstandigheden, en maakt gerichte doorverwijzing bij complexe problematiek mogelijk door de nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals.

Na een half jaar spelbegeleiding constateert men bij de kinderen:
- een toename van concentratie;
- een verbetering in de Nederlandse taalvaardigheid;
- meer plezier in het samen spelen.

Na een half jaar spelbegeleiding constateert men dat ouders:
- gevarieerder speelgoed aanschaffen;
- meer gaan spelen met de kinderen en gaan voorlezen;
- lid worden van bibliotheek of speelotheek;
- meer zelfvertrouwen krijgen;
- makkelijker toegang zoeken tot een opvoed- of taalcursus.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Spel aan Huis en de aansluiting op andere opvoedingsondersteunende activiteiten in uw gemeente of vanuit uw organisatie? Neem dan contact op. Ook studenten met interesse in een stageplaats bij Spel aan Huis kunnen contact opnemen.

Brede School Gouda