Pedagogische visie

Samenvoeging van resultaten uit gesprekken met partners en theorie brengt Brede School Gouda tot de volgende compacte herziene pedagogische visie, die verder uitgediept is in een hiertoe ontwikkeld pedagogisch beleid.

Visie op ontwikkeling
Een kind kan zich ontwikkelen wanneer het zich geaccepteerd en veilig voelt in zijn omgeving. Een ontwikkelingsstimulerende omgeving biedt het kind de ervaring van autonomie, competentie en relatie. Wanneer in deze behoeften wordt voorzien, ervaart het kind dat hij er mag zijn waardoor groei volgt of mogelijk wordt. Het kind weet vanuit zijn basis (verantwoordelijk) te handelen met zijn omgeving. Samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen rondom het kind is hierin van groot belang voor de doorgaande ontwikkelingslijn.

Visie op pedagogische relatie
De pedagogische relatie tussen kind en volwassene speelt een belangrijke rol in het creëren van een ontwikkelingsstimulerende omgeving. 

• Zowel het kind als de volwassene ervaren de relatie als zinvol en betekenisvol. 
• Binnen deze relatie vindt sensitieve en responsieve interactie plaats. 
• Het kind ervaart emotioneel de ruimte en aandacht die het nodig heeft. 
• Het kind wordt serieus genomen in zijn beperkingen én mogelijkheden. 
• De volwassene heeft respect voor de autonomie van het kind. 
• De volwassene stelt grenzen door structuur in activiteit en ruimte te bieden en omgangsregels te bespreken. Het kind gaat hier in respect mee om en mag aangesproken worden op gedrag dat hier niet van getuigt. 
• De volwassene biedt het kind uitdaging, ondersteuning en vertrouwen in eigen mogelijkheden. 
• Ook begeleidt en stimuleert de volwassene de sociale interacties en samenwerking die het kind met andere kinderen heeft of aangaat. 
• De volwassene is zich bewust van zijn rol in relatie tot het kind en kan hierop reflecteren.

Brede School Gouda